Thema's

Thema's:

Thema's

Hier vind u een overzicht van onze thema's

Wij verzorgen advisering, training en workshops over vraagsturing, vraaggericht werken en daarmee samenhangende innovaties.

Vraagsturing, juist nu

Ondanks bezuiniging en 'krimp' in de langdurige zorg loont het om te investeren in vraaggerichte en vraaggestuurde zorg.

Vraaggericht betekent: elke cliënt zien als een individu, waar het aanbod zich zoveel mogelijk aan aanpast. Vraaggestuurde zorg gaat nog een stapje verder: de cliënt stuurt de zorg en diensten ook echt aan, bijvoorbeeld met een persoonsgebonden budget. Om dit in praktijk te brengen in een bestaande organisatie is een omslag nodig in denken en handelen. Over deze en andere vraagstukken organiseren wij workshops en leertrajecten voor medewerkers, management en cliëntenvertegenwoordigers in instellingen in de gezondheidszorg. Inhoud en omvang van het programma stellen we samen in overleg vast, waarbij we zo mogelijk casuïstiek uit de eigen praktijk hanteren. Daarmee willen we optimaal aansluiten bij wat leeft in de organisatie.

Lees hier verder...

Zelfmanagement

Zelfmanagement betekent dat iemand die een ziekte of beperking heeft zoveel mogelijk het leven leidt zoals hij of zij dat het liefste zou doen. Je zoekt naar een balans tussen wat de ziekte van je vraagt, en hoe je met je leven omgaat. Samen met je omgeving en zorgverleners ga je op zoek naar de balans die bij jou past. Goed zelfmanagement kan ervoor zorgen dat je de regie over je leven en ziekte krijgt. Hiervoor heb je informatie en kennis nodig, die je gaat toepassen. Maar ook een beeld van de keuzes die je wilt maken.

Lees hier verder...

Tijd voor Zorg

Tijdsdruk is een belangrijk thema in de zorg. Zorgmedewerkers moeten veel tegelijkertijd doen en lopen daarbij vaak tegen allerlei tijdsproblemen aan. Goed omgaan met tijd in de zorg is een actueel thema, in een tijd van inkrimpen van de AWBZ en toenemende zorgzwaarte. Gabriëlle Verbeek heeft een promotie-onderzoek uitgevoerd naar tijdsperspectieven in de zorg. Het onderzoek heeft geleid tot nieuwe kennis over tijdsdruk, tijdsbeleving en afstemming van zorgvraag en zorgaanbod. Veldexeperimenten laten zien dat inzet van deze kennis leidt tot minder tijdsdruk en betere ‘timing’ van zorg. Artemea vertaalt toepassingsgericht onderzoek naar inzichten naar praktijk. Dat betekent dat wij ons komende tijd, samen met andere partners, zoals V&VN, LOC, ROC's, ActiZ, bezig houden met:

We geven lezingen, interactieve workshops en leertrajecten op maat. Deze zijn te vinden via Trainingen Tijd. Met organisaties die een concrete ondersteuningsvraag hebben, bespreken we graag hun behoefte en laten zien wat onze mogelijkheden zijn.

Lees hier verder...

Essenties van Kwaliteit

Gezien onze ruim 30-jarige ervaring met kwaliteitszorg geven wij graag advies over het werken aan kwaliteit vanuit een cliëntgerichte invalshoek. Daarbij kijken wij vanuit het oogpunt dat middeleninzet cliënten zoveel mogelijk ten goede moet komen en bureaucratie meestal ten koste gaat van medewerkerstevredenheid en aandacht voor cliënten. Het doorlichten van gangbare kwaliteitssystemen en screening ervan op zinvolheid en actualisatie is één van onze bijdragen aan een beter functionerende kwaliteit. Zo nodig zetten wij nieuwe verfrissende methoden in om de passie in het werk bij medewerkers terug te brengen en helpen u aan eigentijdse handvatten om de kwaliteit te verduidelijken, waaronder het ‘kwaliteitsmanifest’, dat door ons met succes in verschillende organisaties is toegepast.

Lees hier verder...

Virtuele Zorgwerelden

Het fundament van iedere vraaggerichte zorgorganisatie is de strategie waarbij de cliëntvraag centraal staat. Om dit in praktijk waar te maken, hebben managers inzicht nodig in de interne en externe omgeving. Er is de dynamiek van veranderende vragen van cliënten, die worden voorzien van een passend antwoord vanuit personele inzet en andere voorzieningen. Een gegarandeerde afzet is daarbij verleden tijd. Verzekeraars en klanten­groepen kiezen vooral op prijs en kwaliteit. Er is een marktsituatie in de zorg ontstaan. Hiervoor zijn nieuwe management-vaardigheden nodig. De manager in de zorg moet sneller beslissen, meer ‘vooruitkijken’ en zowel marktgericht als bedrijfsmatig werken.

Lees hier verder...

Leven in vrijheid en veiligheid

Stop onnodige vrijheidsbeperking!

Vrijheidsbeperkende maatregelen hebben vaak een negatieve invloed op de kwaliteit van iemands leven. Ze gaan in tegen de fundamentele rechten van de mens. Vaak verzetten mensen zich, wat risico geeft. Een man met dementie klimt bijvoorbeeld over zijn bed heen en verwondt zich. Binnen de zorg zijn er steeds meer zorgverleners en zorgorganisaties die vrijheidsbeperkende maatregelen willen verminderen. Nieuwe wetgeving ondersteunt dit. Het uitgangspunt van de toekomstige Wet Zorg en Dwang is 'Nee, tenzij'. 'Onvrijwillige zorg' mag niet meer worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel. En er moet altijd eerst overleg over zijn geweest.

Lees hier verder...

Ruimte voor Zelforganisatie

Zelforganisatie is het natuurlijke proces waarbij in een chaotisch en complex systeem spontaan structuren ontstaan. Een belangrijk kenmerk van zelforganisatie is dat niemand of niets doelbewust structuren in een systeem aanbrengt. Iemand kan wel voor de voorwaarden zorgen waardoor zelforganisatie kan plaatsvinden.

Een voorbeeld is een vlucht vogels door de lucht of een school vissen die zich door het water beweegt zonder sturing van bovenaf. Volgens sommige wetenschappers is het leven ontstaan als gevolg van zelforganisatie. Ook groepen van mensen kunnen zich spontaan organiseren zonder sturing van buitenaf.

In de zorg is een toenemende belangstelling voor allerlei vormen van zelforganisatie, zoals zorgcoöperaties en wooninitiatieven die worden opgericht door cliëntengroepen en verwanten. Zelforganisatie lijkt een antwoord op de uitdaging voor een zorgbehoefte die steeds complexer wordt en steeds sneller verandert. In zorgcoöperaties staan zelfsturing en beperking van onnodige overhead centraal, waardoor optimaal met tijd en geld kan worden gewerkt.

Lees hier verder...