Trainingen Artemea

Trainingen per thema:

Trainingen

Artemea biedt diverse trainingen en inspiratietrajecten aan.

Opname van jaarcongres "Buurtzorg Nederland"

Trainingen Thema "Tijd voor Zorg"

NIEUW: drie in company workshops die gecombineerd of los van elkaar zijn te volgen

Tijd voor Zorg 1: "Verlaag je tijdsdruk, versterk je tijdstijl!"

Over het ontdekken van tijdstijlen en goed omgaan met tijdsdruk in de zorg.

Voor details, zie deze beschrijving (PDF).

Tijd voor Zorg 2: "Neem de tijd voor je cliënt!"

Hoe stem je beter af op het dagritme van je cliënt, in deze tijd van productiedruk en zorgverzwaring?

Voor details, zie deze beschrijving (PDF).

Tijd voor Zorg 3: "Pak je tijdvreters aan!"

Door 'tijdsparend' te werken. kun je als professional met meer aandacht en efficiency werken.

Voor details, zie deze beschrijving (PDF).

NIEUW: Een workshop over zelfsturing: "Aan het stuur!?"

Het 'zelfsturend team' is voor veel professionals een grote verandering. Geen leidinggevende meer die vertelt hoe het moet. Veel vrijheid om beslissingen met elkaar en met de cliënt te nemen. Maar hoe ga je om met de situaties in de praktijk van alledag?

Voor details, zie deze beschrijving (PDF).

NIEUW: TIJD VOOR ZORG - interactieve e-learning voor zorgprofessionals

Tijdsdruk aanpakken in zorgteams? Ja, dat kan! Deze e-learning helpt zorgprofessionals om beter met tijd om te gaan. Zodat zij aan het hart van hun werk toekomen en tijdvreters oplossen.

Voor details, zie deze beschrijving (PDF).

Voor het aanvragen van deze training, zie deze pagina.

Train-de-trainer ‘Zorg, een kwestie van tijd!’

Veel medewerkers in de zorg hebben geen passende vorm van time-management in hun opleiding gehad, terwijl zij dagelijks complexe keuzes maken. Coaching kan hen helpen hun vaardigheden te ontwikkelen.

Voor details, zie deze beschrijving (PDF).

Tijd is geld, zorg is tijd nemen - Van tijdsdruk naar meer balans in je tijd

Mensen die (langdurig) gebruik maken van zorg, hebben ondersteuning nodig die past bij hun leefwijze. Maar intussen is er druk op de productie en moet alles in minder tijd worden gedaan. Hoe krijg je dit voor elkaar? Met deze workshops ga je praktisch aan de slag om je je vaardigheden te verbeteren.

Voor details, zie deze beschrijving (PDF).

Workshop ‘Tijd in de zorg, van frustratie naar inspiratie’

Hoe kan tijd meer inspiratiebron worden voor medewerkers en managers? Dit door meer aan te sluiten op de tijdsbeleving van cliënten en balans te houden in het eigen werk. Tijdens deze workshops worden tijdsperspectieven inzichtelijk en bespreekbaar gemaakt. Voor cliënten, professionals en management/organisatie. Het programma is interactief met veel ruimte voor uitwisseling. De doelgroep kan variëren, het programma wordt op maat gemaakt.

Voor details, zie deze beschrijving (PDF).

Tijd voor Behandeling – Werk met je collega's effectiever in de tijd

“Ik heb het gevoel dat ik elke werkdag tijd tekort kom. Er zijn aldoor zaken die ook nog moeten, zoals het bijwerken van ons behandelplan en nieuwe registraties. We lopen voortdurend achter onszelf aan.

Voor details, zie deze beschrijving (PDF).

Trainingen Thema "Vraagsturing, juist nu"

Vraaggericht betekent: elke cliënt zien als een individu, waar het aanbod zich zoveel mogelijk aan aanpast. Vraaggestuurde zorg gaat nog een stapje verder: de cliënt stuurt de zorg en diensten ook echt aan, bijvoorbeeld met een persoonsgebonden budget. Om dit in praktijk te brengen in een bestaande organisatie is een omslag nodig in denken en handelen. Over deze en andere vraagstukken organiseren wij workshops en leertrajecten voor medewerkers, management en cliëntenvertegenwoordigers in instellingen in de gezondheidszorg. Inhoud en omvang van het programma stellen we samen in overleg vast, waarbij we zo mogelijk casuïstiek uit de eigen praktijk hanteren. Daarmee willen we optimaal aansluiten bij wat leeft in de organisatie.

Programma management vraaggerichte zorg voor hoger management en Raad van Bestuur

"Hoe stuur ik mijn organisatieonderdeel aan om een vraaggericht aanbod te leveren?" (manager organisatie voor wonen en onderwijs kinderen met een handicap)

In deze training stellen managers een diagnose voor de vraaggerichtheid van hun eigen organisatie. Zij versterken hun visie op een meer vraaggerichte zorgverlening. Met de kennis en hulpmiddelen die worden aangereikt, maken zij een plan van aanpak of een beleidsplan.

Inhoud

De training is bedoeld voor managers en Raden van Bestuur die in een organisatieonderdeel verantwoordelijk zijn voor tactisch en strategisch management. Vaak is er behoefte aan een intensief traject, bijvoorbeeld met het complete managementteam, waarbij direct de koppeling wordt gemaakt met bestaan beleid (beleidsplan).

Het programma

Programma coaching van vraaggerichte zorg voor middenkader en staf

"Hoe coach ik mijn medewerkers om vraaggericht te werken? Wat hebben ze nodig en wat is er mogelijk?" (unithoofd Kleinschalig Wonen)

Coaching van medewerkers is nodig om vraaggericht en vraaggestuurd te werken. Leidinggevenden en stafmedewerkers ondersteunen deze verandering. In deze training ontwikkelen zij hun eigen visie op vraaggerichte zorgverlening en coachen zij medewerkers om dit in praktijk te brengen. Met de kennis en hulpmiddelen die worden aangereikt, maken zij een plan van aanpak voor de eigen groep.

Inhoud

Het leerprogramma

Training Vraaggericht Werken voor Medewerkers in de Zorg

"Vraaggericht klinkt mooi, maar is er een verschil met hoe ik nu werk? Wij zijn daar toch al heel ver mee in mijn team?" (ziekenverzorgende)

Vraaggericht werken begint bij de juiste basishouding en oefenen in het omgaan met vragen van cliënten en andere contactuele vaardigheden. Als medewerkers dit onder de knie hebben komen er nieuwe competenties bij, zoals het afstemmen van de werkwijze op de vraag van de cliënt en organiseren van vraaggerichte zorg.

Deze training voor beroepsbeoefenaren in de zorg is opgebouwd in 6 modules (bijeenkomsten van 3 uur). Per groep medewerkers worden vaak drie trainingsdagdelen ingezet. De inhoud sluit zoveel mogelijk aan bij het team. We gebruiken praktijkvoorbeelden uit de eigen werksituatie.

Onderdelen:

Zo nodig wordt de training aangevuld met observaties en feedback op de werkvloer (training on the job), interactief theater, confrontaties en werken met ervaringsdeskundige cliënten.

Het leerprogramma

Trainingen Thema "Zelfmanagement - Van Zorgplan naar Leerplan"

Artemea heeft in samenwerking met beroepsgroepen en cliëntenorganisaties een leefplanmethodiek ontworpen, die een handvat geeft om de vraag van cliënten in kaart te brengen. Wij hebben trajecten waarmee deze methodiek in korte tijd kan worden geleerd en toegepast, waarbij de deelnemers voor zichzelf of één van hun cliënten een leefplan opstellen.

Voor meer info over deze methodiek, zie onze publicatie in TvV van maart 2005 (PDF).

Ondersteuning en training voor medewerkers

Medewerkers in de zorgsector hebben meestal een training nodig om met het leefplan te kunnen werken. Artemea geeft zo'n training, onder meer voor medewerkers in de ouderenzorg en voor de zorg bij mensen met een handicap. Afhankelijk van het niveau van de medewerkers (basishouding, communicatieve vaardigheden) hebben zij drie tot zes bijeenkomsten nodig om de principes van het werken met leefplannen onder de knie te krijgen. Onze training werkt met het leefplanmodel ‘schijf van 5’, opgesteld door Artemea met steun van de LOC en Sting (beroepsorganisatie voor de verzorging). Medewerkers in de zorg leren dit model met bijbehorende werkvormen toe te passen. Indien daar behoefte aan is, krijgt uw organisatie advies om het leefplan te implementeren als onderdeel van de bedrijfsvoering.

Het leerprogramma

Bij de training wordt gebruik gemaakt van de publicatie "Van zorgplan naar leefplan", geschreven door Gabriëlle Verbeek van Artemea.

Trainingen Thema "Essenties van kwaliteit: Van papier naar passie"

Gezien onze ruim 30-jarige ervaring met kwaliteitszorg geven wij graag advies over het werken aan kwaliteit vanuit een cliëntgerichte invalshoek. Daarbij kijken wij vanuit het oogpunt dat middeleninzet cliënten zoveel mogelijk ten goede moet komen en bureaucratie meestal ten koste gaat van medewerkerstevredenheid en aandacht voor cliënten.

Workshop ‘Kwaliteit: terug naar de essentie in de zorg’

Kun je niet certificeren en toch een goede kwaliteit leveren aan cliënten? Is dit ook hard te maken naar de buitenwereld? Hoe hou je de essentie van kwaliteit overeind te midden van stelselwijzigingen, aanbestedingen en andere veranderingen die tijd en energie vragen?

Het doorlichten van gangbare kwaliteitssystemen en screening ervan op zinvolheid en actualisatie is één van onze bijdragen aan een beter functionerende kwaliteit. Zo nodig zetten wij nieuwe verfrissende methoden in om de passie in het werk bij medewerkers terug te brengen en helpen u aan eigentijdse handvatten om de kwaliteit te verduidelijken, waaronder het 'kwaliteitsmanifest', dat door ons met succes in verschillende organisaties is toegepast. In company traject, programma op maat.

Trainingen Thema "Virtueel Ondernemen in de Zorg"

Prikkelen tot leren door de inzet van een Virtuele Zorgwereld en Serious Gaming

Virtuele werelden en Serious Gaming versterken de mogelijkheid om in de zorg een leerproces te hebben waarin deelnemers in korte tijd grote sprongen maken in hun ontwikkeling, omdat zij in een oefensetting een grote(re) verantwoordelijkheid krijgen om beslissingen te nemen.

Serious Zorggame 'Het Zorghotel: beheersmatig denken en werken voor managers'

Artemea heeft in samenwerking met Van Rossem Timeware een training ontwikkeld met als thema “beheersmatig denken en werken in de zorg”. Deze training maakt gebruik van een simulatie waarmee managers zich bekwamen in het omgaan met cliëntvragen in combinatie met marktgericht werken. Doel: de deelnemers ondersteunen bij het toepassen van beheersmatig en marktgericht denken en werken in de zorg.

Managers krijgen de kans om te oefenen in een veilige spelsituatie. Een management game is een simulatieprogramma op de computer, waarmee de effecten van beslissingen, bijvoorbeeld over inzet van formatie en verzuimbeleid, direct zichtbaar worden. De cursisten krijgen direct feedback op het eigen handelen. Het spelen van een managementgame is verrassend en geeft een frisse kijk op de uitdagende kanten van financieel beheer. Het Zorghotel kan zowel bij operationeel managers als bij tactisch en strategisch management worden ingezet. De vraagstelling en opzet van het spel wordt aangepast aan de doelgroep. Zo nodig kunnen specifieke thema's worden ingebouwd zoals:

De spelsituatie

De situatie die gesimuleerd wordt is de volgende: De cursisten zijn (voor één dag) aangesteld als manager van één van de Zorghotels in een concern met drie of meer van deze hotels. In het Zorghotel komen gasten voor een periode van enkele weken of maanden in het zorghotel in een eigen kamer met verschillende voorzieningen (huishouden, verzorging, behandeling, recreatie). Als resultaatverantwoordelijk manager nemen de cursisten alle beslissingen over aanstellen van personeel, cursussen, marketing ten opzichte van de klant, uitbreiding en inkrimping van het aantal kamers, kwaliteitsbeleid, personeelsbeleid, enzovoorts. Als de beslissingen zijn genomen, krijgen zij direct de resultaten voor het Zorghotel te zien. Lukt het om uit de rode cijfers te blijven en het Zorghotel intern goed te beheren en extern een plek op de markt te veroveren?

Het leerprogramma